Door bevestiging per mail voor deelname of het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Betalingen en annulering

 • Een betaling kan worden gedaan d.m.v. overschrijving naar NL98 KNAB 0258 1968 15 t.n.v. Esfedra.
 • De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur/bevestiging van aanmelding plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Esfedra het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
 • Een workshop annuleren kan tot 7 dagen voor aanvang. In dat geval zal het volledige bedrag worden gerestitueerd. Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan Esfedra verschuldigd. Terugbetaling is onder geen enkele voorwaarde mogelijk en er is ook geen recht op een vervangende les of activiteit. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training, workshop of opleiding te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Esfedra zijn doorgegeven.
 • Esfedra heeft het recht, zonder opgave van reden, de les of workshop te annuleren.
 • In geval van annulering door Esfedra heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Esfedra heeft het recht, zonder opgave van reden, deelname van een cursist te weigeren.
 • Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. Esfedra behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de docent vóór aanvang van de les geïnformeerd te worden. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd.
 • Esfedra kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

Privacy

Esfedra vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In de Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

 • Esfedra gebruikt persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening. Ook worden deze gegevens gebruikt om leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen. Esfedra zal nooit de persoonlijke gegevens van haar leden ter beschikking stellen of verkopen aan derden. De gegevens die je verstrekt worden door ons veilig bewaard.
 • Esfedra verstuurt alleen informatie via nieuwsbrieven aan personen die hier toestemming voor hebben gegeven. Heb je je gegevens bij Esfedra achter gelaten dan wordt je ook geïnformeerd over het aanbod en de eventuele wijzigingen. Het is altijd mogelijk je af te melden voor een nieuwsbrief waarvoor je je hebt opgegeven.
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Esfedra verwerkt in te zien. Je kunt deze corrigeren en laten verwijderen, tenzij Esfedra deze rechten niet kan nakomen op grond van een wettelijke verplichting. 
 • Indien Esfedra besluit haar Privacy Voorwaarden te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze voorwaarden. Wij raden je aan om regelmatig het Privacy Voorwaarden terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Tips en huisregels

 • Gelieve op tijd te komen, het liefst 10 minuten voor de start van de les. Ben je te laat, probeer dan om de andere deelnemers zo weinig mogelijk te storen.
 • Zet je mobiele telefoon op stil of uit!
 • Let op hygiëne van lichaam en kleding en doe geen te zware parfums of deodorants op.
 • Eet het best geen zware maaltijden tot 2 à 3 uur voor de aanvang voor de les.

Pulse Barre en YogaPilatesWorkout.nl zijn handelsnamen van Esfedra.
Esfedra
Claudia Blommers
Burgerhoutsestraat 167
4702 BD Roosendaal
Nederland
E-mailadres: info@yogapilatesworkout.nl
BTW-nummer: NL001805238B43
KvK-nummer: 59268778